Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens de door ons schriftelijke toegestane afwijkingen, gelden voor al onze facturen de hierna bepaalde voorwaarden:

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Pittem, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.
    Pro Forma facturen worden gefactureerd indien er 5 werkdagen na ontvangst geen reactie is gekomen
  2. Het protest van de schuldenaar aangaande onze facturen dient te gebeuren uiterlijk binnen de 8 (acht) dagen na de datum der desbetreffende factuur en per aangetekend schrijven, op sanctie van niet-ontvankelijkheid. Na deze termijn wordt de schuldenaar geacht de factuur stilzwijgend te hebben aanvaard zowel wat de inhoud als de bedragen betreft.
  3. Indien de schuldenaar in gebreke blijft de factuur te voldoen binnen de maand vanaf de factuurdatum, vervalt automatisch de eventuele toegestane korting en wordt hem op de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest aangerekend van 1,25% per maand vanaf de factuurdatum. Eén en ander geschiedt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
  4. Bovendien zal ten titel van schadebeding, bij gebreke van betaling binnen de 5 dagen na aanmaning, het nog verschuldigd saldo verhoogd worden met 15%, met een minimum van 25 euro, teneinde ons te laten vergoeden voor alle buitenrechterlijke onkosten, tijdverlies en administratieve kosten. De aanmaning gebeurt rechtsgeldig op het adres, dat de koper bij zijn bestelling heeft opgegeven, tenzij hij bewijst dat hij ons een latere adreswijziging heeft meegedeeld. Dit alles onverminderd de verwijlintresten en de gerechtskosten.
  5. Bij niet-betaling van een factuur worden alle openstaande, zelfs niet-vervallen facturen meteen opeisbaar
  6. Bij overlijden van de zaakvoerder Geert Van Walleghem komen lopende bestellingen die niet afgewerkt zijn te vervallen.
  7. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd.